Ogólne warunki sprzedaży

A.D.System Limited sp.zo.o. sp.k.

Informacje dla klientów

Klejenie jest jedną z najbardziej racjonalnych technik połączeń, które znajduje powszechne zastosowanie. Paleta materiałów łączonych przy użyciuklejów jest bardzo szeroka. Jednocześnie następuje ciągły rozwój nowych metod i urządzeń związanych z przetwarzaniem klejów. FirmaAD Systempracuje bardzo intensywnie na polu naukowo-badawczym. Doświadczona grupa chemików i inżynierów służy Państwu radami w wyborze i technice stosowania klejów. Przekazywane Państwu informacje opierają się na wieloletnich badaniach laboratoryjnych i praktyce naszych klientów.Ponieważ nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich technicznych parametrów związanych ze stosowaniem danego kleju w określonych warunkach, informacje te nie są wiążące.W związku z tym uważamy za konieczne zbadanie przydatności naszych klejów w określonych warunkach produkcyjnych przez odbiorcę. Uwaga ta dotyczy zarówno pierwotnego wprowadzania kleju do produkcji jak i wszelkich zmian technologicznych.

Warunki zakupu

§1

1Zakup klejów oferowanych do sprzedaży przez firmę AD SYSTEM odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze „OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY” stanowiące załącznik do oferty AD SYSTEM, z którymi Nabywca jest zobowiązany zapoznać się przed złożeniem zamówienia.

Przedmiot sprzedaży, właściwościi dostawa

§2

Przedmiotem sprzedaży są kleje przemysłowei lub środki pomocnicze ( środki czyszczące) o właściwościach i przeznaczeniu określonym w karcie katalogowej wyrobu, która jest dołączana przy każdej ofercie.

§3

Podstawowym warunkiem uzyskania pozytywnych wyników klejenia jest:

 1. Uwzględnienie zaleceń zawartych w karcie katalogowej wyrobu.
 2. Przechowywanie zgodnie z zalecanymi warunkami magazynowania.
 3. Przeprowadzenie przez Kupującego, z wynikiem pozytywnym, prób z użyciem materiałów przeznaczonych do klejenia w konkretnych warunkach technologicznych i przy zastosowaniu bezpłatnych próbek dostarczanych na życzenie Kupującego przez Sprzedawcę przed rozpoczęciem współpracy.

§4

Opakowania bezzwrotne stanowią własność Kupującego i nie będą przyjmowane.

§5

Warunki dostawy towaru są określane przez Sprzedającego w ofercie handlowej bądź też w inny, zwyczajowo przyjęty sposób (telefonicznie, emailem, lub w umowie).

Wiążące strony warunki dostawy opisane są, odpowiednim skrótem według aktualnie obowiązujących reguł INCOTERMS, w treści faktury VAT wystawianej przez Sprzedającego.

W przypadku dostawyrealizowanej za pośrednictwem przewoźnika, gdy przewóz zleca przewoźnikowi Sprzedający, a faktura nie zawiera reguły INCOTERMS, uznaje się, że dostawa odbywa się na podstawie reguły DAP (Delivered At Place).

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

§6

 1. Sprzedający zapewnia, że oferowane przez niego kleje w momencie sprzedaży posiadają właściwości określone w opisie danego wyrobu, i że zachowająte właściwości przez okres podany w karcie katalogowej danego wyrobu pod warunkiem ścisłego przestrzegania wskazówek zawartych w opisie wyrobu.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku nie zastosowania się do wskazówek, o których mowa wyżej.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego za ukryte wady towaru wygasa w razie zgłoszenia ich po upływie 14 dni od daty ich wykrycia.
 4. Zgodnie z art. 568 k.c. uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem roku od daty wydania towaru.

Warunki płatności

§7

Termin płatności po uzgodnieniu z Kupującym jest uwidoczniony na fakturze.

§8

Datą zapłaty jest data wpływu środków płatniczych na rachunek Sprzedawcy.

§9

Z tytułu opóźnień w zapłacie należności Sprzedawcy przysługują ustawowe odsetki za zwłokę.

§10

W przypadku zalegania z zapłatą Kupującego za poprzedni zakup, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania wydania następnej partii towaru do czasu uregulowania zaległości.

Przeniesienie własności

§11

 1. Własność towaru przechodzi na Kupującego:
  • Przy zapłacie gotówką -z chwilą dokonania zapłaty w kasie Sprzedającego,
  • Przy płatności przelewem -z chwilą wpływu środków płatniczych na konto Sprzedającego,
  • Przy zapłacie czekiem potwierdzonym -dnia następnego po dniu zrealizowania czeku Sprzedającemu, z wyłączeniem przypadku zapłaty czekiem bez pokrycia.
 2. Do czasu upływu terminów lub zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu towar stanowi własność Sprzedającego i może być przez niego odebrany jeżeli Kupujący zalega z zapłatą należności mimo pisemnego wezwania do zapłaty w wyznaczonym mu dodatkowym terminie.
 3. Umowa pisemna między stronami może ustalać inne terminy przeniesienia własności.

Siła wyższa

§12

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek opóźnienia dostawy towaru, jeżeli opóźnienie takie wynikło z przyczyn od niego całkowicie niezależnych, w szczególności takich jak: działanie siły wyższej, opóźnienie dostawy towarów do magazynu Sprzedającego, niezrealizowanie dostawy towarów przez producenta, nieplanowane wstrzymanie produkcji, ekstremalne warunki pogodowe (niskie lub wysokie temperatury, intensywne opady śniegu),itp.

Postanowienia końcowe

§13

Wszelkie zmiany w umowie sprzedaży zawartej z zachowaniem niniejszych warunków mogą być pod rygorem nieważności dokonywane jedynie w formie pisemnej za zgodą obu stron.

§14

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§15

Kwestie sporne nie dające się usunąć w drodze rokowań określa sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

Klauzula karty technicznej

Zastrzeżenia Prawne:

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu mają charakter wyłącznie informacyjny. Są one oparte na naszych doświadczeniach praktycznych i nie stanowią zapewnienia o właściwościach produktu w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich technicznych parametrów związanych ze stosowaniem danego kleju w określonych warunkach produkcyjnych. W związku z tym konieczne jest zbadanie przydatności produktu w tych konkretnych warunkach produkcyjnych. Dotyczy zarówno pierwotnego wprowadzania kleju do produkcji, jak i wszelkich zmian technologicznych. W celu uzyskania pomocy i zaleceń odnośnie przeznaczenia niniejszego produktu należy skontaktować się z lokalnym doradcą technicznym firmy AD System.

Legal Disclaimer:

All information included in this product’s technical card are of informative character only. They are based on our practical experience and shall not constitute warranty on proprieties of the product within the meaning of respective law regulations. We are not able to take into account all technical parameters connected with application of this adhesive in specific manufacturing conditions. It is therefore necessary to examine usefulness of the productin these actual manufacturing conditions. It refers to primal introduction of the adhesive to manufacturing process as well as any technological modifications. In order to obtain assistance and recommendation concerning applicability of this product, you should contact local technical adviser of the company AD System.